Những điều kiện cần để thành lập công ty doanh nghiệp

Những điều kiện cơ bản để thành lập công ty.
Thành lập công ty là việc tạo ra một chủ thể pháp luật có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh, đại diện cho các cá nhân, hoặc pháp nhân để tham gia vào các hoạt động kinh tế.
Công ty có tên, trụ sở, và có tài sản riêng biệt với các thành viên, và chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.
Việc thành lập công ty là rất cần thiết trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay.
Vì đây là sự kết hợp vốn, kiến thức, và các quan hệ xã hội…của các cá nhân, pháp nhân để tạo ra một con người của pháp luật (Pháp nhân – Công ty).
Luật Khôi Việt với đội ngũ luật sư và cộng sự giỏi trong luật doanh nghiệp xin gửi quý khách những điều kiện để thành lập công ty:
* Về ngành nghề kinh doanh :
– Những ngành nghề yêu cầu chứng chỉ thì bên doanh phải có chứng chỉ mới được hoạt động. Ngành nghề yêu cầu về vốn thì doanh nghiệp cũng phải có đủ vốn kinh doanh mới được đăng ký.
– Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong những ngành nghề mà mình đã đăng ký. Và việc đăng ký ngành nghề cũng không hạn chế số lượng. Nhưng doanh nghiệp không được hoạt động những ngành nghề pháp luật cấm. Những ngành nghề mà pháp luật hạn chế thì doanh nghiệp phải có đủ kiện mới được hoạt động.
* Về tư cách pháp lý của người thành lập và quản lý công ty :
– Cá nhân góp vốn thành lập công ty phải là người từ đủ 18 tuổi và không bị mất, hay hạn chế hành vi. Không thuộc các trường hợp cấm trong Điều 13 Luật Dân sự năm 2005.
điều kiện thành lập công ty
Điều kiện thành lập công ty.

* Về tài sản :
– Các cá nhân, pháp nhân dùng tài sản của mình góp vốn để thành lập công ty. Và việc đăng ký một tài sản nhất định để làm tài sản của công ty là bắt buộc.
– Vì đây là điều kiện để thực hiện nghĩa vụ kinh tế của công ty trong quá trình hoạt động. (“Tài sản” được quy định ở Điều 163 Bộ Luật dân sự 2005).
* Vốn điều lệ và Vốn pháp định :
– Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.
– Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.
* Về tên, địa chỉ của công ty :
– Tên công ty được đặt ra nhằm mục đích phân biệt với các công ty khác, và cũng để cho dễ dàng hơn trong hoạt động kinh doanh. Và có thể nó cũng thể hiện luôn cái linh vực kinh doanh mà công ty đó hoạt động.
– Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã đăng ký trên cùng địa bản tỉnh, thành phố (đáp ứng các điều kiện theo quy định điều 31, 32, 33, 34 Luật doanh nghiệp).
– Tên công ty được chia là 3 phần:
1) Loại hình công ty (TNHH 1 TV, TNHH, CP): Bắc buộc
2) Lĩnh vực kinh doanh (Xây dựng, TM, tư vấn…): Ko bắt buộc
3) Tên riêng (Đạt phát, Gia Long…): Ko bắt buộc
– Công ty phải đăng ký một địa chỉ làm trụ sở chính, việc này tạo điều kiện cho nhà nước quản lý, và làm các thủ tục khi công ty hoạt động. Và cũng tạo niềm tin trong kinh doanh. Trụ sở công ty thuộc sở hữu hợp pháp của công ty.
* Đảm bảo số lượng thành viên và cơ chế quản lý, điều hành công ty :
– Công ty Cổ phần được thành lập bởi tối thiểu 3 cổ đông sáng lập.
– Doanh nghiệp tư nhân được thành lập bởi một cá nhân
– Doanh nghiệp tư nhân được thành lập bởi một cá nhân- Công ty Hợp danh được thành lập bởi ít nhất là 2 thành viên hợp danh (có thể có thành viên góp vốn).
– Công ty TNHH 1 thành viên được thành lập bởi chủ sở hữu là một cá nhân hoặc một tổ chức
– Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập bởi tối thiểu là 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên.

– Công ty Hợp danh được thành lập bởi ít nhất là 2 thành viên hợp danh (có thể có thành viên góp vốn).

thuan nguyen
.
Call Hướng Dẫn Thành Toán Tư vấn dịch vụ Mẫu Web đẹp
Chat Zalo
TƯ VẤN WEB SEO
0989 27 39 47