Sự phát triển của doanh nghiệp

Như thế nào là một doanh nghiệp phát triển mạnh?

Quan niệm về phát triển thị trường .

Như ở phần trên chúng ta đã biết vai trò của thị trường hàng hoá trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .Để tồn tại và phát triển thì mỗi doanh nghiệp phải làm tốt công tác thị trường mà trong đó thị trường hàng hoá đóng vai trò quan trọng. Cùng với sự biến đổi một cách nhanh chóng, phức tạp và không ổn định của môi trường kinh doanh , một doanh nghiệp muốn tồn tại thì tất yếu phải sản xuất và cung ứng ra thị trường một thứ gì đó có giá trị đối với một nhóm tiêu dùng nào đó. Thông qua việc trao đổi này doanh nghiệp sẽ thực hiệnn được quá trình tái sản xuất kinh doanh và nguồn vật tư cần thiết để tiếp tục sản xuất kinh doanh , thu được lợi nhuận. Tuy nhiên việc cung ứng hàng hoá ra thị trường không phải là bất biến mà nó liên tục thai đổi cả về số lượng và chất lượng, cả về mẫu mã sản phẩm theo yêu cầu của người tiêu dùng .

Thước đo để đánh giá khá chính xác hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không phải là cơ sở vật chất kỹ thuâth, thiết bị máy móc công nghiệp mà chính là thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp . ở đây không phải là các yếu tố như cơ sở vật chất là không quan trọng nhưng đứng trên góc độ người tiêu dùng mà xem xét thì ta mới thấy được hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả không? sản phẩm sản xuất ra có đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng không? Xem xét sự phát triển thị trường của sản phẩm ta cũng thấy được sự phát triển và tồn tại của doanh nghiệp như thế nào?

Người ta có thể đầu tư và mở rộng sản xuất , tăng cường máy móc trang thiết bị kỹ thuật nhưng liệu sản phẩm sản xuất ra có phù hợp và được thị trường chấp nhận hay không? Rõ ràng ta phải nhìn sản phẩm dưới con mắt của người tiêu dùng .

Phát triển thị trường sản phẩm chính là việc đưa các sản phẩm hiện tại vào bán trong các thị trường mới và mở rộng thị trường hiện tại.

Tuy nhiên nếu phát triển thị trường mà chỉ hiểu là việc đưa các sản phẩm hiện tại vào bán trong thị trường mới thì có thể xem như là chưa đầy đủ đối với một doanh nghiệp . Bởi vì, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường phát triển nhanh chóng và công nghệ trang thiết bị không đồng bộ thì không những sản phẩm hiện tại chưa đáp ứng được thị trường hiện tại mà việc đưa các sản phẩm mới vào thị trường hiện tại và thị trường mới đang là vấn đề rất khó khăn.

Cho nên chúng ta có thể hiểu một cách rộng hơn: Phát triển thị trường sản phẩm của doanh nghiệp ngoài việc đưa sản phẩm hiện tại vào bán trong thị trường mới còn bao gồm cả việc khai thác tốt thị trường hiện tại, nghiên cứu dự báo thị trường đưa ra những sản phẩm mới đáp ứng đựoc yêu cầu của thị trường hiện tại và thị trường mới.

Để doanh nghiệp tiếp tục hoạt đông sản xuất kinh doanh , sau mỗi thời kỳ, giai đoạn kinh doanh thì doanh nghiệp phải có các bản báo cáo tổng kết, đánh

giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ báo cáo trước và giai đoạn trước. Tương tự như vậy doanh nghiệp cũng cần phải có các báo cáo đánh giá về hoạt động phát triển thị trường . Đây là một trong những khâu quan trọng nhằm rút ra cho doanh nghiệp những bài học kinh nghiệm cho kỳ sản xuất kinh doanh sau. Doanh nghiệp có thể đánh giá sự phát triển thị trường sản phẩm của mình thông qua các chỉ tiêu sau: Doanh số bán ra, thị phần, số lượng khách hàng, số lượng đại lý tiêu thụ và một số chỉ tiêu tài chính…

Sự cần thiết phải phát triển thị trường :

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào thì thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp cũng là vấn đề sống còn.

Thứ nhất, mục đích của nhà sản xuất là để bán để thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng . vì vậy còn thị trường thì còn sản xuất kinh doanh , mất thị trường thì sản xuất kinh doanh bị đình trệ.

Thứ hai, thị trường hướng dẫn hoạt động sản xuất kinh doanh . Các nhà sản xuất kinh doanh căn cứ vào cung cầu, giá cả thị trường để quyết định sản xuất cái gì? bao nhiêu? cho ai?

Thứ ba, thị trường phản chiếu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Qua công tác nghiên cứu thị trường sẽ thấy được tốc độ, trình độ và quy mô của hoạt động sản xuất kinh doanh .

Thứ tư, thị trường là nơi quan trọng để đánh giá, kiểm nghiệm, chứng minh

tính đúng đắn của các chủ trương, chính sách, biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp . Thị trường còn phản ánh các quan hệ xã hội, hành vi giao tiếp của con người, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh .

Hơn nữa, khi chuyển sang nền kinh tế thị trường bất cứ doanh nghiệp nào cũng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt và quyết liệt trên thị trường không chỉ là với sản phẩm nhập khẩu mà còn ngay cả với các đơn vị sản xuất kinh doanh trong nước.

Vì vậy, để tồn tại và phát triển đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần phải huy động tốt các tiềm năng nội lực của mình, phải không ngừng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường . Thị trường luôn luôn biến động, do vậy đẻ thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải thường xuyên nắm bắt, quan tâm đến thị trường và không ngừng phát triển thị trường . Hoạt động trong cơ chế thị trường mà không nắm bắt được cơ hội, sự vận động của nền kinh tế, không biết áp dung khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ bị tụt hậu và sớm bị loại bỏ ra khỏi thị trường . Doanh nghiệp muốn thành công thì không thể chỉ giành lấy một mảng thị trường mà phải vươn lên nắm vững thị trường , thường xuyên mở rộng và phát triển thị trường

Nội dung phát triển thị trường .

Phát triển thị trường nhằm tìm kiếm cơ hội hấp dẫn trên thị trường . Có rất nhiều cơ hội hấp dẫn trên thị trường nhưng chỉ những cơ hội phù hợp với tiềm năng và mục tiêu của doanh nghiệp mới được coi là cơ hội hấp dẫn. Các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường nói chung chỉ quan tâm đến các cơ hội hấp dẫn. Các cơ hội đó được tóm tắt dưới sơ đồ:

Sản phẩm Thị trường Sản phẩm hiện tại Sản phẩm mới
Thị trường hiện tại Xâm nhập thị trường Phát triển thị trường
Thị trường mới Phát triển thị trường Đa dạng hoá sản phẩm

Sản phẩm cũ: Là những sản phẩm mà các doanh nghiệp đã và đang sản xuất kinh doanh , tại thị trường hiện tai khách hàng đã quen thuộc với sản phẩm này.

Sản phẩm mới: Được hiểu theo hai khía cạnh.

Sản phẩm mới hoàn toàn: Là sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường , chưa có sản phẩm đồng loại khác. Người tiêu dùng chưa quen dùng với sản phẩm này.

Sản phẩm cũ đã được cải tiến và thay đổi. Sản phẩm cũ và sản phẩm mới chỉ là khái niệm tương đối vì sản phẩm có thể là cũ trên thị trường này nhưng lại là mới trên thị trường khác.

Thị trường cũ: Còn được gọi là thị trường truyền thống, đó là những thị trường mà doanh nghiệp đã có mặt trên thị trường . Trên thị trường này doanh nghiệp đã có các khách hàng quen thuộc.

Thị trường mới: Là thị trường mà doanh nghiệp chưa tiến hành các hoạt động kinh doanh buôn bán trên thị trường này.

Phát triển thị trường theo chiều rộng.

Mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều có sẵn sản phẩm hiện tại của mình và luôn mong muốn tìm những thị trường mới để tiêu thụ những sản phẩm hiện tại đó sao cho số lượng sản phẩm tiêu thụ ra trên thị trường ngày càng tăng lên .Phát triển theo chiều rộng được hiểu là mở rộng qui mô thị trường.ở đây ta có thể mở rộng theo vùng địa lí và mở rộng đối tượng tiêu dùng .

Mở rộng thị trường theo vùng địa lí :

Phát triển thị trường theo chiều rộng có nghĩa là mở ranh giới thị trường theo khu vực địa lí hành chính .Đối với các doanh nghiệp nhỏ ,việc phát triển theo vùng địa lí có thể đưa sản phẩm của mình sang tiêu thụ ở các vùng khác .Việc mở rộng theo vùng địa lí làm cho số lượng người tiêu dùng tăng lên và tăng doanh số .Tuỳ theo khả năng mở rộng tới các vùng lân cận hoạc xa hơn nữa là vượt khỏi biên giới quốc gia mà khối lượng hàng hoá tiêu thụ sẻ tăng lên . Hiện nay nhiều công ty lớn mạnh thì việc mở rộng thị trường không chỉ bao hàm vượt ra khỏi biên giới quốc gia ,khu vực mà còn vươn ra cả châu lục khác.

Tuy nhiên để có thể mở rộng thị trường theo vùng địa lí thì sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra phải phù hợp và có tiêu chuẩn nhất định đối với những khu vực thị trường mới .Có như vậy mới có khả năng sản phẩm được chấp nhận và từ đó mới tăng được khối lượng hàng hoá bán ra và công tác phát

triển thị trường mới thu được kết quả .

Song trước khi ra quyết định mở rộng thị trường ra một khu vực địa lí khác thì công tác nghiên cứu thị trường là rất cần thiết ,không thể dẻ dàng cứ đem sản phẩm của mình đến một thị trường khác bán ra thành công mà phải xem xét đến khả năng của doanh nghiệp ,có các khó khăn về tổ chức tài chính ,nhân lực…Nhưng nếu sản phẩm được chấp nhận thì sẻ là điều kiện tốt để doanh nghiệp phát triển .

Để có thể phát triển thị trường theo vùng địa lí đòi hỏi phải có một khoảng thời gian nhất định để sản phẩm có thể tiếp cận được với người tiêu dùng và doanh nghiệp phải tổ chức được mạng lưới tiêu thụ tối ưu nhất .

Mở rộng đói tượng tiêu dùng.

Bên cạnh việc mở rộng ranh giới thị trường theo vùng địa lí ,chúng ta có thể mở rộng và phát triển thị trường bằng cách khuyến khích ,kích thích các nhóm khách hàng của đối thủ cạnh tranh chuyển sang sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp mình.

Có thể trước đây sản phẩm của doanh nghiệp chỉ nhằm vào một số đối tượng nhất định trên thị trường thì nay đả thu hút thêm nhiều nhóm đối tượng người tiêu dùng khác .Điều đó làm tăng doanh số bán và lợi nhuận .Một số sản phẩm đứng dưới góc độ người tiêu dùng xem xét thì nó đòi hỏi phải đáp ứng được nhiều mục tiêu sử dụng khác nhau .Do đó ta có thể dể dàng nhằm vào một số người tiêu dùng khác nhau không hoặc quá ít quan tâm tới hàng hoá ,sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra .Nhóm người tiêu dùng này cũng có thể xếp vào khu vực thị trường còn bỏ trống mà doanh nghiệp có khả năbg khai thác.

Có thể cùng một loại sản phẩm này,đói với nhóm khách hàng thường xuyên này thì nhìn nhận dưới một công dụng khác nhưng khi hướng nó vào một mhóm khách hàng khác ,để có thể phát triển thị trường có thể doanh

nghiệp phải hướng người sử dụng vào một công dụng khác ,mặc dù đó là sản phẩm duy nhất. Phát triển thị trường theo chiều rộng nhằm vào nhóm người tiêu dùng mới là một trong những cách phát triển thị trường song nó lại đòi hỏi công tác nghiên cứu thị trường phải được nghiên cứu cặn kẻ ,cẩn thận néu không công tác phát triển thị trường sẻ không đạt hiệu quả cao .

Việc tăng số lượng người tiêu dùng hàng hoá nhằm tăng doanh số bán từ đó thu được lợi nhuận cao hơn chính là nội dung của công tác phát triển thị trường theo chiều rộng .

Phát triển thị trường theo chiều sâu.

Các nhà sản xuất kinh doanh cũng có thể đặt câu hỏi liệu với nhabx hiệu sản phẩm hiện tại của mình với tiếng vang sắn có về sản phẩm thì có thể tăng khối lượng hàng bán cho nhóm khách hàng hiện có mà không phải thay đổi cho sản phẩm .Từ đó dẫn tới tăng doanh số bán và thu được nhiều lợi nhuận hơn.Hay nói cách khác doanh nghiệp vẫn tiếp tục kinh doanh những sản phẩm quen thuộc trên thị trường hiện tại ,nhưng tìm cách đẩy mạnh khối lượng hàng tiêu thụ lên .Trong trường hợp này doanh nghiệp có thể vận dụng bằng cách hạ thấp giá sản phẩm để thu hút người mua mua nhiều hơn trước hoặc quảng cáo sản phẩm mạnh mẻ hơn nữa để đạt được mục đích cuối cùng là không đẻ mất đi một người khách hàng nào hiện có của mình và tập sự tiêu dùng của nhóm khách hàng sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm tương tự sang sử dụng duy nhất sản phẩm của bonh nghiệp mình .

Xâm nhập sâu hơn vào thị trường .

Đây là hình thức phát triển và mở rộng thị trường theo chiều sâu trên cơ sở khai thác tốt hơn sản phẩmhiện tại trên thị trường hiện tại .Do đó để tăng được doanh số bán trên thị trường này doanh nghiệp phải thu hút được nhiều khách hàng hiện tại. Với thị trường này, khách hàng đã quen với sản phẩm của doanh nghiệp . Do vậy để thu hút họ, doanh nghiệp có thể vận dụng chiến lược giảm giá thích hợp, tiến hành quảng cáo, xúc tiến, khuyến mại mạnh mẽ

hơn nữa để không mất đi một doanh nghiệp nào hiện có của mình và tập trung sự tiêu dùng của nhóm khách hàng sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm tương tự sang sử dụng duy nhất sản phẩm của doanh nghiệp mình.

Việc xâm nhập sâu hơn vào thị trường tiêu thụ sản phẩm hiện tại cũng là mmột trong những khả năng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp . Mặc dù doanh nghiệp có thuận lợi là nắm bắt được các đậc điểm của thị trường này nhưng vấp phải khó khăn là viẹc người tiêu dùng đã quá quen với sản phẩm của doanh nghiệp . Và để gây được sự chú ý, tập trung của người tiêu dùng thì doanh nghiệp buộc phải có những cách thức và có những chi phí nhát định.

Xâm nhập sâu hơn vào thị trường còn tuỳ thuộc vào quy mô của thị trường hiện tại. Nếu quy mô của thị trường hiện tại của doanh nghiệp quá nhỏ bé thì việc xâm nhạp sâu hơn vào thị trường hay nói một cách khác là phát triển thị trường sản phẩm theo chiều sâu có thể thực hiện ngay cả những thị trường mới . Những thị trường này chính là những thị trường doanh nghiệp mới phát triển theo chiều rộng ,người tiêu dùng đã bắt đầu có khái niệm về sản phẩm của doanh nghiệp .

Phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu .

Các nhóm người tiêu dùng có thể hình thành theo các đặc điểm khác nhau như các đặc điểm về tâm lý, trình độ , độ tuổi… Quá trình phân chia người tiêu dùng thànn nhóm trên cơ sở các đặc điểm khác biệt về nhu cầu, về tính cách hay hành vi gọi là phân đoạn thị trường .

Đoạn thị trường là một nhóm ngừơi tiêu dùng có phản ứng như nhau đối với cùng một tập hợp những kích thích của Marketing .

Mỗi đoạn thị trường khác nhau thì lại quan tâm tới moọt đặc tính khác nhau của sản phẩm . cho nên mỗi một doanh nghiệp đều tập trung mọi lỗ lực của mình vào việc thoả mãn tốt nhất nhu cầu đặc thù ccủa mỗi đoạn thị trường . Phát triễn thị trường sản phẩm đồng nghĩa với việc doanh nghiệp dùng sản

phẩm của doanh nghiệp mình để thoả mãn tốt nhất bất kỳ một đoạn thị trường từ đó tăng doanh số bán và tăng lợi nhuận . Thưc tế có rấ nhiều khách hàng song không phải tất cả đều là khách hàng của doanh nghiệp ,không phải tất cả đều là khách hàng trọng điểm . Do đó , qua công tác phân đoạn thị trường doanh nghiệp sẻ tìm được phần thị trường hấp sẫn nhất, tìm ra thị trường trọng điểm , xác định được mặt hàng nào là mặt hàng chủ lực để doanh nghiệp tiến hành ưu tiên khai thác.

Đa dạng hoá sản phẩm .

Nền kinh tế xã hội càng phát triển thì nhu cầu của con người ngày càng cao , chu kỳ sống cua sản phẩm trên thị trường ngày càng ngắn lại. Do vậy sản phẩm ngày càng đòi hỏi phải được đổi mới theo chiều hứng tốt và phù hợp hơn với nhu cầu tiêu dùng . Quy luật dung ích trong cơ chế thị trường chỉ ra rằng mục tiêu cuối cùng của người tiêu dùng là tối đa há lợi ích tiêu dùng của mình và cùng với một khối lượng hàng hoá nhất định tiêu dùng tăng lên thì dung ích của nó đối với người ta giảm đi. Nghiên cứu quy luật này,các doanh nghiệp phải bán được hàng khi người tiêu dùng đang ở dung ích tối đa họ sẽ trả với bất cứ giá nào ,tránh bán hàng ở dung ích tối thiểu vì người tiêu dùng sẽ dửng dưng với hàng hoá . Do vậy phải nghiên cứu dung ích tối đa và dung ích tối thiểu của các loại hàng hoá mà hãng kinh doanh từ đó không ngừng thay đổi mẫu mã , kiểu dáng , chủng loại sản phẩm để thay đổi dung ích của người tiêu dùng .

Tuy nhiên nghiên cứu quy luật dung ích chỉ là một phần của tìm hiểu nhu cầu của khách hàng đoói vớ sản phẩm mới . ở đây ý muốn nói nhu cầu đó còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như sự phát triển của công nghệ kỹ thuật, thu nhập của người tiêu dùng , kỳ vọng của người tiêu dùng…

Phát triển về phía trước .

Là việc doanh nghiệp khống chế đường dây tiêu thụ sản phẩm đến tận người tiêu dùng cuối cùng.

Phát triển thị trường sản phẩm bằng cách khống chế đường dây tiêu thụ có nghĩa là doanh nghiệp tổ chức một mạng lưới tiêu thụ , kênh phân phối

hàng hoá đầy đủ, hoàn hảo cho đến tận tay người tiêu dùng cuối cùng. Như vậy việc ổn định và phát triển thị trường là rất có lợi. Thông qua hệ thống kênh phân phối và đường dây tiêu thụ, sản phẩm được quản lý một cách chặt chẽ, thị trường sản phẩm sẽ có khả năng mở rộng và đảm bảo người tiêu dùng sẽ nhận được sản phẩm mới với mức giá tối ưu do doanh nghiệp đặt ra mà không phải chịu bất cứ một khoản chi phí nào khác. Việc phát triển thị trường trong trường hợp này cũng đồng nghĩa với việc tổ chức một mạng lưới tiêu thụ và kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp . Hệ thống tiêu thụ ngày càng mở xa bao nhiêu thì khả năng phát triển thị trường càng lớn bấy nhiêu.

Phát triển thị trường sản phẩm dựa vào việc phát triển và quản lý kênh phân phối tới tận tay người tiêu dùng cuối cùng, cùng với việc tổ chức các dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cần thiết chắc chắn doanh nghiệp sẽ thành công trong việc phát triển thị trường sản phẩm .

Phát triển ngược.

Là việc doanh nghiệp khống chế nguồn cung cấp nguyên vật liệu, vật tư để ổn định đầu vào cho quá trình sản xuất .

Sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra liên quan mật thiết tới quá trình đầu vào của quá trình sản xuất như nguyên vật liệu, lao động. Muốn phát triển thị trường sản phẩm tất yếu doanh nghiệp phải có được một mức giá và chất lượng thích hợp với người tiêu dùng .Mà để đạt được điều này thì doanh nghiệp phải cố gắng khống chế được người cung cấp để ổn định được sản xuất . Khi đầu vào của quá trình sản xuất được ổn định thì việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm sẽ được dễ dàng hơn.

Phát triển thống nhất.

Là việc doanh nghiệp phát triển thị trường bằng cách cùng một lúc vừa khống chế đường dây tiêu thụ vừa đảm bảo nguồn cung cấp ổn định.

Việc phát triển thị trường theo cách này là rất khó khăn. chúng ta đều biết rằng nguồn lực của mỗi doanh nghiệp là đều có hạn, nhất là đối với các doanh

nghiệp Việt Nam. Mà để vừa ổn định đầu vào vừa khống chế đường dây tiêu thụ thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có một trình độ quản lý cao cùng với một nguồn kinh phí lớn. Đây là một mô hình phát triển lý tưởng song chỉ dễ dàng thực hiện với các doanh nghiệp có tiềm lực, còn các doanh nghiệp nhỏ thì rất khó khăn. Do đó các doanh nghiệp thường tự tìm cho mình một con đường phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm phù hợp nhất và một cách có lợi nhất.

Nhìn chung, để có thể phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm một cách tốt nhất trong giai đoạn các nguồn lực các doanh nghiệp còn đang có han thì ta có thể chia ra làm 2 giai đoạn:

Trước mắt tạo một nguồn sản phẩm đầy đủ và đúng nhu cầu thị trường nhằm phục vụ tốt nhất thị trường hiện tại và phục vụ các thị trường mới…để tạo ra được thói quên tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp mình tiến tới ổn định thị trường .

Lâu dài, từng bước chiếm lĩnh thị trường . Khai thác triệt để nhu cầu, ngày càng hoàn thiện sản phẩm tạo đà thay thế các sản phẩm khác, mở ra khả năng chiếm lĩnh các phần thị trường còn lại. Cùng với đó đưa ra các sản phẩm mới tạo thế cạnh tranh trên thị trường

thuan nguyen
.
Call Hướng Dẫn Thành Toán Tư vấn dịch vụ Mẫu Web đẹp
Chat Zalo
TƯ VẤN WEB SEO
0989 27 39 47